Mišrus mokymas(is) – veiksmingo mokymo(si) galimybė

  Apie renginį

  Programos (40 akad. val.) paskirtis:
   
  Kadangi šios mokymų programos tikslas ir paskirtis – ugdyti mokytojų kompetencijas (ne tik perteikti žinias), mokymai apima įvairias formas:
   
  • internetinė paskaita,
  • praktinių seminarų ciklas,
  • realių pamokų vedimas, pamokų/video įrašų stebėjimas, darbas su įvairiomis mokymosi priemonėmis bei įrankiais ir grįžtamasis ryšys,
  • grupės refleksija, dalijimasis patirtimi, siūlymais, veiklos idėjomis.
    
  Mokymų programa skirta įvairių dalykų mokytojams toliau plėtoti kompetencijas pagal pasirengimo lygį ir galimybes šiomis kryptimis:
   
  • Turimų mokytojų žinių, gebėjimų, nuostatų/požiūrio išsiaiškinimas/įsivertinimas, plėtojimas, kaip organizuoti ugdymo procesą naudojant skaitmeninę mokymo(si) aplinką (EDUKA) bei parengtą skaitmeninį turinį ir įrankius.
  • Žinių ir įgūdžių apie mišrų mokymąsi, kaip veiksmingai taikyti skaitmenines priemones ir įrankius, mokymo(si) aplinką, kitas priemones įvairių dalykų pamokose (kas padeda mokyti(s), į(si)vertinti, pamatuoti mokinio pažangą, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją) plėtojimas (vebinare, seminare).
  • Žinių apie mišrų mokymąsi, jo taikymo būdus įvairių dalykų pamokose, plėtojimas, įgūdžių pritaikymas praktiškai veikiant (vedant, stebint, aptariant atviras pamokas/video įrašus, savarankiškai vedant uždaras pamokas, reflektuojant).
  • Savianalizės įgūdžių tobulinimas (pildant įsivertinimo anketas, reflektuojant).
  • Mokytojų mokymą(si) ir bendradarbiavimą skatinančios mokyklos kultūros kūrimas (keičiant nusistovėjusius įpročius, įvedant naujas tradicijas, tarpusavio palaikymo/skatinimo priemones).
    
  Mokytojai, dalyvavę mokymuose pagal šią programą, praplės žinias ir supratimą apie mišrų mokymąsi, jo taikymą, tobulins praktinius įgūdžius su skaitmeninėmis priemonėmis bei aplinka (EDUKA), gebės laisvai naudotis sukurtu skaitmeniniu turiniu ir kurs patys, gebės naudoti planšetinius kompiuterius/mobiliuosius telefonus grįžtamajam ryšiui surinkti, vaiko individualiai pažangai matuoti, parengti mišraus mokymosi pamokos planą ir pravesti ją klasėje, gebės analizuoti / reflektuoti savo ir kolegų veiklą, tobulins mokėjimo mokytis kompetenciją. Mokytojams, dalyvavusiems mokymuose pagal šią programą, išklausiusiems visą kursą ir atlikusiems praktines užduotis, bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

  Kiti renginiai

  Visi renginiai